Makale : Kanlı İttifak
   
 
 
 
  Milyonlarca insanın katliam emrini veren Mao, Stalin ve Hitler'in birbirinden farklı hatta birbirine karşıt ideolojiler savunduğu zannedilir. Oysa hepsinin temelinde aynı "fikir" vardır...

Güçlerini Darwinizm'den alan, yaptıkları zulümleri ve acımasızlıkları Darwinizm'in sahte bilimsel kılıfı ile makul göstermeye çalışan komünizm ve faşizm gibi ideolojiler 20. yüzyılda on milyonlarca insanın ölümüne, açlığına, sefaletine, mutsuzluğuna ve her yönden acı çekmesine neden olmuştur.

Darwinizm bu ideolojilere temel oluşturan, onları besleyen, güçlendiren ve yıllar boyunca ayakta kalmalarını sağlayan yegane kaynaktır. Darwinizm, insanları Allah'ı inkara sürükleyerek ve "çatışmayı" doğal bir toplum düzeni sayarak, tarihi "çatışma" kavramı ile açıklayan komünist ideolojinin fikri zeminini hazırlamıştır.

Komünizmin kurucuları Karl Marx ve Friedrich Engels, Darwin'in evrim teorisinin ideolojilerine sağladığı katkıyı açıkça belirtmişlerdir. Karl Marx, Darwin'in evrim teorisinin temelini oluşturan Türlerin Kökeni adlı kitabı için "...Bizim görüşlerimizin doğal tarihsel temelini içeren kitap budur işte!" (Marx ve Engels Mektuplar, s. 426) demiştir. Hatta daha da ileriye giderek, Darwin'e olan sempatisini, en önemli eseri sayılan Das Kapital'i Darwin'e ithaf ederek göstermiştir. Kitabın Almanca baskısına el yazısı ile şöyle yazmıştır: "Charles Darwin'e ateşli bir hayranı olan Karl Marx'tan."

Engels ise Darwin'in kitabı hakkında Marx'a şöyle yazmıştır: "Şu anda kitabını okumakta olduğum Darwin, tek kelimeyle muhteşem." (Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia; the University of Pennsylvannia Press, 1959, s. 527)

Rus komünist devrimini gerçekleştiren Bolşeviklerin önderlerinden olan Leon Trotsky de "Darwin'in büyük buluşu, tüm organik madde alanında diyalektiğin en büyük zaferi oldu." (Alan Woods, Ted Grant, Marxism and Darwinism, London; 1993) şeklindeki sözüyle Darwinizm'e olan bağlılığını ifade etmiştir.

20 milyon insanı katleden, vahşetten özel bir zevk almasıyla tanınan acımasız bir katil olan Rus komünist diktatör Stalin de Darwinizm'e verdiği önemi şöyle açıklamıştır: "Genç nesillerin zihnini yaratılış düşüncesinden arındırmak için onlara tek bir şeyi öğretmeliyiz: Darwin'in öğretilerini." (Kent Hovind, The False Religion of Evolution, www.nsv.tis.net/ke4vol/evolve/ndxng.html - bu kitap sadece internette yayınlanmıştır)

Kızıl Çin'i kanlı bir devrimle kuran komünist diktatör Mao da kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını, "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve Evrim Teorisine dayanmaktadır" (K. Mehnert, Kampf um Mao's Erbe, Deutsche Verlags-Anstalt, 1977) sözleriyle açıkça belirtmiştir.

Komünizmin yanı sıra faşist ideoloji de kendi iddialarına Darwin'in yanılgılarını kaynak yapar. Acımasız bir ırkçı olan Hitler, Germen ırkının üstün ırk olduğunu iddia ediyor ve diğer ırkların yok edilmeleri gerektiğine inanıyordu. Ve bu inancını uygulamaya koydu. Avrupa'da 50 milyona yakın insanı acımasızca katletti! Hitler'in ırkçı görüşlerinin kaynağı da Darwinizm'di. O da Darwin gibi, sözde üstün ırkın dışındaki ırkların, evrimi tamamlanmamış maymunlar olduklarına inanıyordu. Bir sözünde şöyle demişti: "Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz". (Carl Cohen, Communism, Fascism and Democracy, s.408)

Darwin ise, Türlerin Kökeni isimli kitabında ırkçı vahşeti şöyle körüklemişti: "Belki de yüzyıllar kadar sürmeyecek yakın bir gelecekte, medeni insan ırkları, vahşi ırkları yeryüzünden tamamen silecek ve onların yerine geçecek. Öte yandan insansı maymunlar da kuşkusuz elimine edilecekler. Böylece insan ile en yakın akrabaları arasındaki boşluk daha da genişleyecek."

Acımasızlıklarını, saldırganlıklarını, vahşiliklerini Darwinizm'in sahte bilimsel yüzüyle meşrulaştırmaya çalışanlar bugün hala dünyanın dört bir yanında kan dökmeye, insanlara korku ve dehşet yaşatmaya devam ediyorlar. (Harun Yahya, Darwinizm'in Kanlı İdeolojisi: Faşizm)

Dünya tarihinde meydana gelen katliamlara fikri dayanak oluşturan bu teori, insanları aldatırken pek çok sinsi yol izlemektedir.

Darwinist Eğitimin Nasıl Sinsice Bir Yöntem İzlediğini Biliyor musunuz?

Belirttiğimiz gibi günümüzde savaşların, terörist faaliyetlerin durdurulamamasının ve ırkçı saldırıların gün geçtikçe daha da artmasının nedeni dünyanın pek çok ülkesinde verilen Darwinist eğitimdir.

Peki şiddeti, vahşeti, savaşı bir yaşam şekli haline getiren insanların nasıl bu hale geldiklerini hiç düşündünüz mü?
Bunun nedeni, pek çok ülkede gencecik insanların eğitim kurumlarında aşama aşama şiddete alıştırılmasıdır. Darwinizmin sinsi metodunun aşamaları şunlardır:

1. AŞAMA: Evrim teorisi kaynak alınarak, herşeyin tesadüfler sonucu var olduğu telkin edilir.
2. AŞAMA: Evrim teorisinden yola çıkarak, insanların atalarının hayvan olduğu yalanı söylenir.
3. AŞAMA: Evrim teorisi dayanak olarak gösterilerek, insanlar arasında üstün ırk ile ilkel ırk diye bir fark olduğu iddiası öğretilir.
4. AŞAMA: Evrim teorisi temel alınarak, insanların hiç kimseye karşı sorumlu olmadıkları safsaftası aşılanır.
5. AŞAMA: Evrim teorisine göre ayakta kalabilmek için zayıfları, sakatları, hastaları yok etmenin meşru olduğu öne sürülür.

SONUÇ: Artık her türlü insanlık dışı cinayeti gözünü kırpmadan işleyen, şiddeti, vahşeti, tecavüzü, hırsızlığı, katliamı, kundaklamayı meşru gören eli kanlı robotlar ortaya çıkmıştır.
Milyonlarca insanın acı çekmesine ve hayatının sona ermesine neden olan bu ideolojiler, günümüzde artık fikir ve kültür dünyasından ebediyen silinmek üzeredir. Bu noktada Kuran ahlakını yaşayan vicdanlı insanlara önemli bir görev düşmektedir. Çünkü insanları felaketlere sürükleyen Darwinizm'in yeryüzünden silinmesi, ancak Kuran ahlakının tam olarak yaşanması ile mümkündür. Kuran ahlakının tam olarak yaşanmasıyla yeryüzünde barış ve huzur dolu bir dönem başlayacaktır.

Dünyanın bu belalardan kurtulması için Darwinizm'in bilimsel açıdan büyük bir sahtekarlık ve aldatmaca olduğu tüm dünyaya anlatılmalıdır.

Bu makale, Araştırma Dergisi 18. sayı (Nisan 2003) 38. sayfada yayınlanmıştır.